Strona, na której się znajdujesz wykorzystuje pliki cookies. Korzystamy z tego mechanizmu m.in. w celu prowadzenia statystyk odwiedzin (Google Analytics) oraz poprawy użyteczności strony. Przetwarzanie Twoich danych osobowych, w tym profilowanie oraz w celach analitycznych będzie odbywać się na podstawie Twojej dobrowolnej zgody, którą wyrażasz zaznaczając przycisk "x". Jeśli nie wyrażasz zgody na przesyłanie cookies do Twojego urządzenia - zmień ustawienia swojej przeglądarki internetowej. Polityka

x


Aktualności

Rozstrzygnięcie przetargu nr:504126-2012

                                                                                                          Rudna Mała 21-12-2012

 

Dotyczy: zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup: "Laser do znakowania metali i tworzyw sztucznych"

 

 

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

- skierowane do wszystkich oferentów

 

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "Dremex" Sp. z o.o. z siedzibą w Rudna Mała 49a, 36-060 Głogów Młp. zwane w dalszej części Zamawiającym, na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami), zwanej dalej „ustawą” informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego na zakup: "Laser do znakowania metali i tworzyw sztucznych" wybrano, jako najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę: Trodat Polska Sp. z o.o. Ul.Marywilska 22, 03‑228 Warszawa.

Oferta ta jest najkorzystniejsza w świetle zawartego w SIWZ kryterium oceny ofert.

Nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty:

Numer

oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena (netto)

1

SOLARIS LASER S.A.

Ul. Wynalazek 6, 02-670 Warszawa

87 990,00 zł

2

Videojet Technologies Sp. z o.o.

Ul. Emeliowa 28, 02-295 Warszawa

109 818,00 zł

3

Trodat Polska Sp. z o.o.

Ul.Marywilska 22, 03-228 Warszawa

85 000,00 zł

 

4

Trodat Polska Sp. z o.o.

Ul.Marywilska 22, 03-228 Warszawa

102 000,00 zł

5

TOMSYSTEM Sp. z o.o.

Al. Gen. Okulickiego 14, 35-206 Rzeszów

133 000,00 zł

6

Despol Techniki Montażowe Sp. z o.o.

Ul. Podgórska 3, 02-921 Warszawa

38 890,00 €

7

DK Lasertechnik Sp. z o.o.

Ul. Makuszyńskiego 22A

31-752 Kraków

85 000,00 zł

 

Punktacja przyznana ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączna punktacja:

 

Numer oferty

Punktacja łączna

1

67

2

62

3

73

4

68

5

32

6

-

7

-

W postępowaniu wykluczono następującą oferty:

 

Ofertę nr 6: Despol Techniki Montażowe Sp. z o.o. Ul. Podgórska 3, 02-921 Warszawa. Brak wymaganej dokumentacji SIWZ, oferent nie spełnia wymagań określonych w art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

 

Ofertę nr 7: DK Lasertechnik Sp. z o.o. Ul. Makuszyńskiego 22A 31-752 Kraków Warszawa.  Oferta niezgodna z art. 84 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. PZP.

 

 

 

Zamawiający informuje, że umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta  zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

link do BIP: http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=526060&rok=2012-12-21

 


DREMEX Sp. z o.o.
Rudna Mała 49a, k. Rzeszowa
36-060 Głogów Małopolski

Tel.: +48 17 855 26 07
Fax: +48 17 850 62 60

E-mail: dremex@dremex.com.pl